ระบายสี ก ไก่ ระบายสี online อนุบาล กขค-ถ

ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ
โปรแกรมฝึกหัดความพร้อม เขียน,อ่าน และฝึกระบายสี ก-ฮ ก ไก่ออนไลน์ สำหรับคุณน้องหนูเตรียมอนุบาล,
เด็กอนุบาลจนถึงนักเรียนชั้นประถม 1 เมื่อเริ่มโปรแกรมแล้ว คลิกที่ปุ่มที่เขียนว่าพร้อมแล้ว จากนั้นคลิกที่ตัวอักษรไทยตัวที่ต้องการเริ่มฝึกทดสอบ
เมื่อคลิกที่ตัวอักษรแ้ล้วจะมีเสียงบอกพยัญชนะตัวนั้น คุณพ่อคุณแม่ควรแนะนำสำหรับน้องๆที่ยังไม่คุ้นกับการใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรมนี้สามารถสั่งพิมพ์ภาพ กขค ออกทางเครื่องพิมพ์ได้ สำหรับบทเรียน ฝึกตัว ท-ฮ อยู่ทางด้านล่าง

ระบายด้วยดินสอขนาดต่างๆ เหมือนระบายบนกระดาษจริง เส้นสีที่ถูกวาดระบายลงไปจะขึ้นอยู่กับการระบาย สีจะไม่ระบายให้อัตโนมัติ
คือคลิกเมาส์กดวาด ระบายลงไปอย่างไร ก็จะได้อย่างนั้น เหมือนวาดด้วยดินสอสีบนกระดาษจริงๆ หากต้องการลบ ให้คลิกเลือกสีขาวแล้วระบายทับลงไป
ระบายเสร็จแล้วสามารถสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์เอาไปดูได้