วันจันทร์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตรงกับวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๓ เวลา ๐๗.๓๐ น.

 • เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีอัญเชิญพระอุปคุตจากริมฝั่งแม่น้ำโขงเพื่อแห่มายังวัดพระธาตุพนมตามถนนกุศลรัษฎากร เข้าสู่วัดพระธาตุพนม เวียนรอบพระธาตุพนม ๓ รอบ อัญเชิญประดิษฐาน ที่ พระวิหารหอพระแก้ว
 • เวลา ๐๙.๓๐ น. ข้าโอกาสพระธาตุพนมทุกอำเภอ ในเขตจังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดสกลนคร พร้อมกันที่บริเวณพระธาตุพนม
 • เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์
 • เวลา ๑๔.๐๐ น. ฯพณฯ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชิณวัตร นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเดินทางมาถึงวัดพระธาตุพนม และเข้านมัสการองค์พระธาตุพนม
 • ประธาน ฯ เข้าสู่บริเวณพิธีศาลาตรีมุขกาญจนาภิเษก วัดพระธาตุพนม
 • จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระ สมาทานศีล
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวรายงานการจัดงาน
 • นางสาวยิ่งลักษณ์ ชิณวัตร นายกรัฐมนตรี ประธาน ฯ กล่าวเปิดงาน
 • ลั่นฆ้องชัยปล่อยลูกโป่งเปิดงาน
 • พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๙ รูป เจริญชัยมงคลคาถา บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ย่ำฆ้อง กลอง ระฆังและจุดพลุเปิดงาน
 • พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม กล่าวสัมโมทนียกถา
 • ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา
 • รำบูชาพระธาตุพนม
 • เวลา ๑๙.๐๐ น. พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม แสดงพระธรรมเทศนา และนำประกอบ พิธีเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุพนม

วันอังคาร ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ถึงวันจันทร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ตรงกับวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๓ถึง วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓

 • เวลา ๐๔.๐๐ น. ทำวัตรเช้า
 • เวลา ๐๗.๐๐ น. แห่กองบุญถวายพระธาตุพนม และตักบาตรคู่อายุ
 • เวลา ๑๙.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระธรรมกถึก และนำประกอบพิธีเวียนเทียนทุกวัน
 • เวลา ๒๐.๐๐ น. เปิดให้ชมการแสดงมหรสพต่าง ๆ ทุกวัน วันอังคาร ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๓
 • เวลา ๒๔.๐๐ น. พระเทพวรมุนี กล่าวปิดงาน จุดพลุดอกไม้ไฟ