Friend User Profile - thongdee

thongdee

thongdee
User Status
17624
ออฟไลน์
14 ปี ก่อน
3 ปี ก่อน
7 ปี ก่อน
จากคนรู้จัก
User Profile
ทำสวน
ท่องเที่ยว
ป้อบ
ไม่แน่ใจ
นครพนม
ชาย
โสด

About me

คำขวัญประจำจังหวัดนครพนม: พระธาตุล้ำค่า วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง

พระธาตุพนม


พระธาตุพนมค่าล้ำ
นครพนมเป็นที่ประดิษฐานองค์ พระธาตุนนมอันศักดิ์สิทธ์ และเก่าแก่ยิ่งที่วัดพระธาตุพนมบรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม เป็นที่สักการะของชาวไทย และชาว 2 ฟากฝั่งแม่น้ำโขง มีการจัดงานนมัสการพระธาตุพนมทุกปี ในวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 3


วัฒนธรรมหลากหลาย


วัฒนธรรมหลากหลาย
อดีตลาลนครพนมเคยเป็นศูนย์กลางอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ จึงเป็นที่รวมของชน 7 เผ่า คือ ไทยอีสาร ไทยย้อ ไทยแสก ไทยโส้ ไทยข่า และไทยกะเลิง ที่อาศัยอยู่ด้วยกันสมานฉันท์


เรณูผู้ไท


เรณูผู้ไท
เรณูนคร เป็นอำเภอหนึ่งทางตอนไต้เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวผู้ไทยที่ยังคงรักษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี เอกลักษณ์ความเป็นผู้ไทยที่มีความอ่อนโยนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้ที่พบเห็นเกิดความประทับใจยากที่จะลือเลือน


เรือไฟโสภา


เรือไฟโสภา
นครพนมได้จัดงานประเพณีไหลเรือไฟเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลออกพรรษา กิจกรรมมีการแข่งเรือยาว การแห่เรือไฟบก และปราสาทผึ้ง งานพาข้าวแลง และรำบูชาพระธาตุพนม


งามตาฝั่งโขง

งามตาฝั่งโขง
แม่น้ำโขงที่ไหลผ่านนครพนมกับทิวเขา สลับซับซ้อนก่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม ตลอดแนวแม่น้ำ แม้ฤดูร้อนลำน้ำโขงที่เหือดแห้งจะมองเห็นเป็นหาดทรายผืนใหญ่ ริ้วรอยแนวสันทรายให้ความงดงาม

rimnam thongdee
ยังไม่มีข้อความใดๆในสมุดเยี่ยมชม